Kámon-Hús Kft.

Ahol mindent megtalál

9700 Szombathely Maros utca 2

06 94 460-096

info@kamonhus.hu


Adatvédelmi tájékoztató

Honlap adatvédelmi tájékoztató

Név: Kámon-Hús Kereskedelmi és Húsipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9700 Szombathely, Maros utca 2.
Telephely: 9700 Szombathely, Szófia u. 31.
Cg.: 18-09-100888
Adószám: 10684779-2-18
E-mail: info@kamonhus.hu
Telefon: 94/460-096
Képviseli: Mercs László János, Mercs Péter Gyergely, Mercs Árpád Flórián

A Tájékoztató célja és hatálya
A Kámon-Hús Kft. a tevékenysége során birtokába került személyes adatokat jogszabályban
meghatározott célból kezeli, dolgozza fel, és ideig tárolja.
A tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelőnél vezetett nyilvántartások törvényes
rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs
önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A tájékoztató
további célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési
elveket, az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet magára nézve
kötelezőnek ismer el.
A tájékoztató célja, hogy a jelen tájékoztatásban foglaltak alkalmazása és működtetése útján
a Kámon-Hús Kft. tevékenysége a gyakorlatban is megfeleljen az adatvédelemre vonatkozó
jogszabályi előírásoknak, biztosítsa az adatkezelésben meghatározott személyes adatok
védelméhez fűződő alapvető jogok érvényesülését, az adatbiztonsági követelmények
betartását, biztosítását.

Fogalom meghatározások:
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Személyes adat különleges kategóriái: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre,
vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok,
valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus
adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális
irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy
adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet
vagy műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése,
rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése,
betekintése, felhasználása, közlése továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve
megsemmisítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy helyreállításuk többé
nem lehetséges.
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált
vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető.
Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –
meghatározza.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
E-mail: (Electronic mail) elektronikus levél. A neve utal az írás, illetve továbbítás módjára,
amely teljes egészében elektronikus úton megy végbe számítógépes hálózatok segítségével.

Internet: az Internet (Internetworking System) számítógépes hálózatok világhálózata (un.
metahálózat), amely behálózza az egész Földet, összekapcsolva kormányzati, katonai,
kereskedelmi, üzleti, oktatási, kutatási, és egyéb intézményeket, valamint egyéni
felhasználókat.
Weblap, Weboldal, Webportál, Honlap: megjelenésre, információ közlésre alkalmas
elektronikus felület, mely jellemzően az Internetre csatlakoztatott szervereken (Webserver)
helyezkednek el. Ezek az oldalak, lapok, egyedi címmel (hivatkozással) rendelkeznek, amit
egy böngésző alkalmazásba beírva az adott oldalra navigálhatunk. A Weboldalak
technológiája lehetővé teszi az egyes tartalomelemek, hivatkozások közötti előre- és
visszaugrásokat (hypertext).
Sütik (cookies): weboldalak kényelmi funkcióinak megteremtésére szolgáló program
komponens. Két alapvető fajtája létezik. Az egyik a saját gépen tárolt, a másik a szerver
oldalon tárolt, ún. session cookie. Adatkezelés szempontjából a session cookie kezelését kell
szabályozni. A weboldalakon tájékoztatni és nyilatkoztatni kell a látogatókat a cookie-k
használatáról.
Elektronikus hírlevél: címlistára feliratkozott személyeknek az e-mail címére kiküldött,
jellemzően automatikusan létrehozott és egy erre rendszeresített alkalmazás által kiküldött
elektronikus levél, tranzakciós, reklám vagy egyéb más kampány célú tájékoztatás.

Az adatkezelés elvei
A Kámon-Hús Kft. elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja az érintettek önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A rögzített
személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli.
Mindezeken túl megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok
biztonságos megőrzését garantálja.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az
adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek
kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, míg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelések lehetséges jogalapjai és céljai
Személyes adat akkor kezelhető, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez;
 az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges;
 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;
 az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges;
 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek
személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát
törvény, helyi önkormányzati rendelet vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem
határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente
felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának
megvalósításához szükséges-e. Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az
adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig
megőrzi, és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kérésére a Hatóság
rendelkezésére bocsátja.

Az adatkezelés biztonsága
Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az
a jogszabályok és az adatkezelésre vonatkozó egyéb szabályok alkalmazása során biztosítsa
az érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az
adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályi előírások
érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok
közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori
fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a
személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget
jelentene az adatkezelőnek.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket
hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot
garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló
képességét;
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza
lehet állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére
szolgáló eljárást.

A Kámon-Hús Kft. számítástechnikai eszközei, rendszerei, adatmegőrzésre szolgáló helyiségei
és eszközei a Kámon-Hús Kft. székhelyén találhatók.
A technika mai napi állása, és a Kámon-Hús Kft. legjobb tudása szerint az alkalmazott
számítástechnikai eszközök, számítógépes rendszer védettnek tekinthető a jogosulatlan
hozzáférésekből, az adatlopásoktól, az adatok törléséről, megváltoztatásától, véletlen
megsemmisülésétől, a nem szándékos nyilvánosságra kerüléstől.
A Kámon-Hús Kft. az adott időpontban elérhető technikai szintnek megfelelően biztosítja az
adatok védelmét, valamint azt, hogy az adatok – jogszabályi kivételektől eltekintve – ne
legyenek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A Kámon-Hús Kft. a nyújtott szolgáltatásainak bemutatása, reklámozása érdekében saját
domain nevéhez tartozó webes felületet (honlap, weblap, web site) üzemeltet.

A személyes adatok tárolása a honlap működtetésével összefüggésben:
Tárhely és szerver szolgáltató: Automattic Inc.
Címe: 60 29th Street #343
San Fransisco, CA 94110
Az Automattic Inc. az adatok tárolását végzi, a feldolgozásukra nem jogosult.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,
hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen.
A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie
betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el
azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és
közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a
látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem
alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni
azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze
tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre
tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései
jelentik. Az adatkezelés jogalapja munkamenet cookie-k esetében a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja, egyéb cookie-k esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az
Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Munkamenet cookie: Ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik.
Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a

pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie
törlődik. Munkamenet cookie-ban személyes adatot nem tárolunk.
Az oldal a következő, működéshez szükséges cookie-t használja: PHPSESSID
Célja: felhasználó állapotának rögzítése a böngészés során

Biztonsági cookie: Biztonsági cookie-kat használunk a felhasználók hitelesítése, a
bejelentkezési adatokkal való visszaélés megelőzése, továbbá annak érdekében, hogy
megvédjük a felhasználói adatokat az illetéktelen személyektől.

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-
azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID
cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható
hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az
Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való
korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords
konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb
konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott
személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések
kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok
teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett
hirdetések megjelenítésének elkerülése. (Adatfeldolgozó: Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.)
__Secure-3PSID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak
érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.
ANID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről,
a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.
SIDCC: Információk tárolására szolgál a weboldal használatáról és minden olyan hirdetésről,
amelyet a webhely látogatása előtt láthatott, továbbá arra szolgál, hogy elősegítse a Google
ingatlanokon a hirdetések testreszabását azáltal, hogy emlékszik a legutóbbi keresésekre, a
hirdető hirdetéseivel való korábbi interakcióira vagy keresési eredmények és látogatói egy
hirdető webhelyén.
SID: Biztonsági célokra a felhasználó Google-fiók-azonosítójának és a legfrissebb
bejelentkezés idejének digitális aláírással és titkosított nyilvántartásainak tárolására, amely
lehetővé teszi a Google számára a felhasználók hitelesítését, a bejelentkezési hitelesítő
adatok csalárd felhasználásának megakadályozását és a felhasználói adatok megóvását az
illetéktelen felektől. Ez célzási célokra is felhasználható releváns és személyre szabott
hirdetési tartalom megjelenítéséhez.

HSID: Biztonsági célokra a felhasználó Google-fiók-azonosítójának és a legfrissebb
bejelentkezés idejének digitális aláírással és titkosított nyilvántartásainak tárolására, amely
lehetővé teszi a Google számára a felhasználók hitelesítését, a bejelentkezési hitelesítő
adatok csalárd felhasználásának megakadályozását és a felhasználói adatok megóvását az
illetéktelen felektől. Ez célzási célokra is felhasználható releváns és személyre szabott
hirdetési tartalom megjelenítéséhez.
SSID: Információk tárolására szolgál a weboldal használatáról és minden olyan hirdetésről,
amelyet a webhely látogatása előtt láthatott, továbbá arra szolgál, hogy elősegítse a Google
ingatlanokon a hirdetések testreszabását azáltal, hogy emlékszik a legutóbbi keresésekre, a
hirdető hirdetéseivel való korábbi interakcióira vagy keresési eredmények és látogatói egy
hirdető webhelyén.
APISID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak
érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.
SAPISID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak
érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.
_secure-3PAPISID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal
látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.
Cookie Consent: A felhasználói sütik bejelentkezési beállításainak tárolására.
NID: beállításokat tartalmazó süti, melyeket a böngésző küld a Google weboldalaknak. A NID
süti egyedi azonosítót tartalmaz, mely segítségével a Google képes megjegyezni egy adott
felhasználó számos beállítását, például a preferált nyelvet, megjeleníteni kívánt találatok
számát egy keresésnél stb. Az így kezelt személyes adatok 180 nap után törlésre kerülnek.
DV: Ez a süti a felhasználói preferenciák és egyéb információk mentésére szolgál. Magában
foglalja különösen az előnyben részesített nyelvet, az oldalon megjelenítendő keresési
eredmények számát, valamint azt a döntést, hogy aktiválni kell-e a Google SafeSearch
szűrőt. Élettartam: 7 perc.
presence: A cookiet a Facebook tette be az oldalra annak nyomon követésére, hogy a
böngésző fül aktív-e. A szolgáltatás mögött a Facebook áll.
fr: A Facebook helyezi el az oldalon a sütit, segít a Facebooknak személyre szabottabb
hirdetések elkészítésében, valamint a hirdetések mérésében és fejlesztésében. A süti
élettartama 90 nap. Amikor az fr süti elhelyezésre kerül, a Facebook képes követni szörfözési
viselkedését más weboldalakon, amelyek Facebook pixelt vagy Facebook beépített modult
telepítettek.
wd: A cookiet a Facebook helyezi el és információkat szolgáltat arról, hogy a végfelhasználó
hogyan használja a weboldalt, és minden olyan reklámról, amelyet a végfelhasználó
láthatott, mielőtt meglátogatta volna a weboldalt.

c_user: A cookeit a Facebook helyezi el és a jelenleg bejelentkezett felhasználó felhasználói
azonosítóját tartalmazza.
A süti élettartama a "tartsa bejelentkezve" jelölőnégyzet állapotától függ. Ha a „tartsa
bejelentkezve” jelölőnégyzet be van állítva, a süti 90 napos inaktivitás után lejár. Ha a 'tartsa
bejelentkezve' jelölőnégyzet nincs beállítva, a süti egy munkamenet-süti, és ezért a böngésző
kilépésekor törlődik.
datr: A datr cookie célja annak a web böngészőnek a azonosítása, amelyet a Facebook-hoz
való csatlakozáshoz használnak, a bejelentkezett felhasználótól függetlenül. Ez a süti
kulcsszerepet játszik a Facebook biztonsági és webhely-integritási tulajdonságai
szempontjából. A datr cookie-generáció és a beállító kód felülvizsgálásra került, és
megerősítést nyert, hogy a közösségi plugin-tartalom iránti kérelem esetén követett
végrehajtási út nem állítja be a „datr” cookie-t. A „datr” süti élettartama jelenleg két év.
Ez egy tartós süti.
sb: Tartós süti, amelyet a Facebbok helyez el.
xs: A cookeit a Facebook helyezi el, hogy tárolja az egyedi munkamenet-azonosítót. Célja a
marketing és követés. A Facebook a hirdetési termékek sorozatának biztosítására használja,
például valós idejű licitálásra harmadik fél hirdetőitől. Lejárati ideje 3 hónap.
spin: A Facebook hirdető sütiket használnak társadalmi kampányok jelentésére,
hibaelhárítási kampánykészlet összeállítva és összeállítva a közönségcsoportjait a célzáshoz,
a viselkedés trendjei alapján a nouryon kampányhelyein és azokon kívül. Lejárati ideje 1 év.
1P_JAR cookie: Ez a süti információkat szolgáltat arról, hogy a végfelhasználó hogyan
használja a weboldalt, és minden olyan reklámról, amelyet a végfelhasználó láthatott,
mielőtt meglátogatta volna a weboldalt.
_secure-3PSIDCC: Célzási célokra használják, hogy profilot készítsenek a weboldal
látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.
Lejárati ideje: 2 év.
OTZ: A Google sütiket használ, például az OTZ sütiket, hogy segítse a hirdetések
testreszabását a Google tulajdonában, például a Google Searchben. Élettartam: 1 hónap.
wp-settings-time: A WordPress beállít néhány sütik. A süti végén lévő szám az Ön egyedi
felhasználói azonosítója a felhasználói adatbázis táblázatból, amely az adminisztrációs felület
és esetleg a fő webhely felületének testreszabására szolgál.
woocommerce_cart_hash: Munkamenet (session) cookie, amely segíti a WooCommerce-t
annak meghatározásában, hogy mikor változnak a kosár tartalma / adatai.
woocommerce_items_in_cart: Munkamenet (session) cookie, amely segíti a
WooCommerce-t annak meghatározásában, hogy mikor változnak a kosár tartalma / adatai.
Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével
a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal

tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook
remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott
ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista
nem alkalmas személyazonosításra (fr, tr).
A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat:
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
(Adatfeldolgozó: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, Telefon:
+1 650-543-4800.)
A www.kamonhus.hu által elhelyezett cookie-kat böngészője segítségével bármikor törölheti
eszközéről. A cookie-k törléséről, illetve kezeléséről az adott böngésző súgójában talál
részletes ismertetőt. Szintén a böngészője segítségével blokkolhatja a cookie-kat, vagy
kérhet értesítést minden alkalommal amikor a böngésző új cookie-t fogad. A cookie-k
blokkolása technikailag akadályozhatja weboldalunk használatát.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek
elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken
találhat:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-
computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Edge: Beállítások -> Speciális beállítások -> Cookie -k („Cookie-k engedélyezése” / „Az összes
cookie blokkolása” / “Csak a külső cookie-k blokkolása” vagy: F12 – Hibakereső – Cookie-k

Facebook oldalunkon megjelenített kép- és videófelvételek
Facebook oldalunkon rendszeresen beszámolunk az Omlett étterem kínálatával, étlapjával
kapcsolatos híreinkről, kedvezményeinkről, nyereményjátékainkról.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a Facebook oldalunkon megjelentetett kép- és
videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok
jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.
Az adatkezelés célja:
A Facebook oldalunk látogatóinak tájékoztatása.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont,
továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.), és a Ptk. 2:48 § alapján.

A kezelt adatok köre:
Az oldalon megosztott reklámokon megjelenő személyek.
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő
törléséig.
Adatfeldolgozó: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grannd Canal Harbour,
Dublin 2 Ireland

A Kámon-Hús Kft. nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok
közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a
keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
Instagram oldalunkon megjelenített kép- és videófelvételek
A Kámoni Bisztró Instagram oldalán rendszeresen beszámolunk Bisztrónk és az Omlett
étterem kínálatával, étlapjával kapcsolatos híreinkről, kedvezményeinkről,
nyereményjátékainkról.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az Instagram oldalunkon megjelentetett kép- és
videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok
jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.
Az adatkezelés célja:
Az Instagram oldalunk látogatóinak tájékoztatása.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont,
továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.), és a Ptk. 2:48 § alapján.
A kezelt adatok köre:
A felvételeken szereplő épületekben elhelyezett töltőkábeleink.
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő
törléséig.
Adatfeldolgozó: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grannd Canal Harbour,
Dublin 2 Ireland

A Kámon-Hús Kft. nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok
közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a
keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
Hírleveleinkre történő feliratkozás
A www.kamonhus.hu honlapon történő regisztráció során az érintettnek lehetősége van
arra, hogy a regisztrációval egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kámon-Hús Kft. a
jövőben tartandó ajánlataival emailben megkeresse. A hozzájárulást az érintett önkéntesen,
külön cselekmény útján adja. A Kámon-Hús Kft. a hírlevélre történő feliratkozás esetén
kizárólag az érintett által megadott adatokat (email cím) kezeli. Amennyiben nem szeretne a
későbbiekben tanfolyamainkról értesítést kapni, a hírlevélről bármikor, ingyenesen
leiratkozhat. Ezt megteheti emailben vagy a hírleveleink alján található ,,Leiratkozás” linkre
kattintva. Leiratkozás esetén minden, a hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatot
haladéktalanul törlünk, és a jövőben hírleveleinkkel, ajánlatainkkal nem keressük meg az
érintettet.
Kezeld adatok: Név, e-mail cím
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk a) pont)
Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

A Kámon-Hús Kft. honlapja
A www.kamonhus.hu internetes honlapon több landing oldal található, így egy kattintással
elérhető az Omlett Étterem honlapja (http://kamonhus.hu/omlett/), a Jazzchicken webshop
honlapja (http://kamonhus.hu/jazz-chicken/), a Kámoni Bisztró honlapja
(http://kamonhus.hu/bisztro/), valamint a Húsbolt honlapja (http://kamonhus.hu/husbolt/).
Valamennyi landing oldalra érvényesek az alább részletezett adatkezelések.

Az adatkezelés célja, módja, időtartama:

Az adatkezelés a www.kamonhus.hu weboldalon található tartalmak felhasználóinak
önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján történik akként, hogy a weboldal látogatása,
használata során közölt adataik felhasználásra kerülnek, mely a weboldal szolgáltatásait
igénybevevő, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a
közvéleménykutatást szolgálja.
Az adatkezelés célja a www.kamonhus.hu weboldalon URL alatt elérhető szolgáltatások
nyújtásának biztosítása.
A látogatói statisztikák tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így
megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Honlapra történő regisztráció
A www.kamonhus.hu internetes honlap regisztráció nélkül és regisztrációval is látogatható. A
honlapon történő regisztrációval a Kámon-Hús Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett
a honlapunkra regisztrálhasson, webshopunkból rendelhessen és az ott található
termékeinket értékelhesse, Omlett Éttermünkbe asztalt foglalhasson. A www.kamonhus.hu
oldalon az érintett önkéntesen, külön cselekmény útján regisztrál.
A honlapon történő regisztrációval a felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Kámon-Hús
Kft. internetes honlapján történő regisztrációhoz szükséges személyes adatokat az
adatvédelmi szabályok keretein belül a felhasználói fiók törléséig felhasználja és tárolja.
Az adatkezelés célja a szolgáltatást igénybe vevő magánszemély által a Kámon-Hús Kft.
honlapján történő regisztráció, valamint a regisztráló személyek nyilvántartása. Az
adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik.
A regisztráció során kötelező megadni az email címet. A www.kamonhus.hu a regisztrációval
kapcsolatban az alábbi személyes adatokat tárolja:
 email cím
 felhasználónév
 reCAPTCHA
A fenti adatok megadása után az érintett kap egy automatikus email üzenetet és a benne
található linkre kattintva tudja megadni a felhasználónévhez tartozó jelszavát.
Felhívom figyelmét, hogy nem köteles a személyes adatok megadására, azonban személyes
adatainak hiányában a honlapon nem tud regisztrálni.
Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata
alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását
ahhoz, hogy a Kámon-Hús Kft. internetes honlapján történő regisztráció során a Felhasználó
által közölt személyes adat, illetve a Felhasználóról generált személyes adatok felhasználásra
kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a
hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
A Kámon-Hús Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő
vesz igénybe szolgáltatást. Kámon-Hús Kft. a fenti esetben minden tőle telhető segítséget
megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása
céljából.
A felhasználói fiók törlését követően a személyes adatok törlésre kerülnek.

Adatlap
A www.kamonhus.hu internetes honlapra történő belépés után az érintettnek lehetősége
van az adatlapja kitöltésére. A honlapon található személyes adatlap kitöltésével Kámon-Hús
Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett a személyes adatait rögzítse. A
www.kamonhus.hu oldalon az érintett önkéntesen adja meg személyes adatait.
A személyes profil kitöltésével a Kámon-Hús Kft. az alábbi személyes adatokat tárolja:
 Felhasználónév
 Név
 Becenév
 Nyilvánosan megjelenő név
 email cím
 honlap cím
 Google+
 Twitter username
 Facebook profil URL
 Életrajzi információk
 Profilkép
Felhívom figyelmét, hogy a honlap a belépés után a fent részletezett személyes adatok
megadása nélkül is látogatható.
Webshop – JazzChicken
A http://kamonhus.hu/jazz-chicken/ landing oldalunkon lehetőség van termékeink
webshopból történő megrendelésére és az egyes termékek értékelésére és véleményezésére
is. A termékek kiválasztása után a Kosár gombra kattintva van lehetősége az érintettnek a
számlázási és szállítási adatok megadására.
Az így kezelt személyes adatok:
 Név
 email cím
 telefonszám
 cím
 másik szállítási cím
 bankkártyás/SZÉP kártyás fizetés jelzése

A honlapunkon található termékeinket nem csak a honlapon keresztül, hanem közvetlenül
telefonon is megrendelhetik. Telefonos megrendelés esetén az alábbi személyes adatokat
kezeljük:
 név
 telefonszám

 rendelés adatai
 szállítási cím

Felhívom figyelmét, hogy nem köteles a személyes adatok megadására, azonban személyes
adatainak hiányában a megrendelt terméket men tudjuk kiszállítani. A honlapunkon mind a
számlázási, mind a szállítási cím módosítására lehetőséget biztosítunk. A házhoz szállítást
saját futárunkkal végezzük.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződést megelőző lépések
megtételéhez szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).
Az adatkezelés időtartama: 8 év

Asztalfoglalás-Omlett étterem
A http://kamonhus.hu/omlett/asztal-foglalas/ landing oldalon lehetőséget biztosítunk
Vendégeink számára, hogy online asztalfoglalást adjanak le az Omlett Étteremben.
Az így keletkezett személyes adatok:
 dátum
 óra, perc
 személyek száma
 név
 telefonszám
 email cím
 megjegyzés

Hozzászólás küldése blogbejegyzéseinkhez, megosztás a Facebook profilon
Honlapunkon rendszeresen közzéteszünk különböző témájú blogbejegyzéseket (pl.
receptek) és lehetőséget biztosítunk arra, hogy a honlapunkra látogatók a Facebook
profiljukkal bejegyzéseinkhez hozzászólhassanak, illetve a blogbejegyzéseinket a Facebook
profiljukon megosszák. A bejegyzéshez történő hozzászólással és a bejegyzés megosztásával
a látogató kifejezetten elfogadja, hogy a www.kamonhus.hu internetes honlapján a
hozzászólásával kapcsolatos személyes adatokat az adatvédelmi szabályok keretein belül a
Facebook felhasználói fiójának törléséig felhasználja és tárolja.
Az adatkezelés célja a szolgáltatást igénybe vevő magánszemély által a www.kamonhus.hu
honlapján a cikkeinkhez történő hozzászólások megjelenítése. Az adatkezelés az érintett
hozzájárulása alapján történik.
A hozzászólások során a www.kamonhus.hu az alábbi személyes adatokat tárolja:
 Facebook profil
 hozzászólás

A látogató a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor
visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés időtartama: Az érintett bejegyzésének saját maga által történő eltávolításáig,
illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.
Jogérvényesítés:
Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.
Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például
hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.
Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének
haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés
megtagadásának indokáról).

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.
Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért,
megfelelősségéért kizárólag a felhasználó felel.
Az adatkezelő a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel,
azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez
használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történhet,
amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.
A www.kamonhus.hu adatkezelése a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve a
jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik, azokat
kizárólag a tevékenysége során használja fel, a felhasználó hozzájárulása nélkül más
természetes, vagy magánszemélyre semmilyen jogcímen nem adja át. Kivételt képeznek a
törvényi kötelezettségen alapuló adatközlések, illetve az adatok statisztikailag összesített
formában történő felhasználása, mely a felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas
bármely adatát nem tartalmazza.
Amennyiben az adatkezelő a szolgáltatott adatokat a jelen Adatvédelmi Szabályzatában
írtaktól eltérő célra kívánja felhasználni, úgy erről a felhasználót megfelelően tájékoztatja a
megadott e-mail címén és az előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve az adatok
eltérő felhasználásának megtiltására a felhasználó részére lehetőségét teremt.
Tekintettel arra, hogy Felhasználó adatközlése önkéntes és külső befolyástól mentes, adatait
mindaddig kezelhetjük, amíg azt Felhasználó írásban meg nem tiltja az info@kamonhus.hu e-
mail címen, ez esetben a nyilvántartásból való törlést 48 órán belül teljesítjük. Ugyanezen az
elérhetőségeken lehetőség van az adatváltozások bejelentésére is, melyet szintén 48 órán
belül teljesítünk.
A Kámon-Hús Kft. nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok
közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a
keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.A naplózott adatokat a rendszer a naplózás
időpontjától számított legfeljebb 1 évig tárolja.

Adatvédelmi incidens
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,
hogy a személyes adatokat védje különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy az általa kezelt adatok csak az arra feljogosítottak
számára legyenek hozzáférhetők, ennek keretében informatikai és munkaszervezési továbbá
szervezeten belüli intézkedésekkel is gondoskodik az adatkezelés biztonságáról.
Az Adatkezelőnek azonban tájékoztatni kell az érintetteket arról a körülményről is, hogy az
Internet használatával bármilyen módon történő adattovábbítások még a technika aktuális
állása szerinti legjobb védelmet nyújtó biztonsági intézkedések, szoftverek, rendszerek
alkalmazása esetén is kitettek, sérülékenyek a jogellenes, tisztességtelen célú támadásokkal
szemben. Az Adatkezelő munkatársai, közreműködői által használt számítógépek egyedi
jelszóval védettek, továbbá a jogosulatlan hozzáférések megakadályozása érdekében is vírus
és kártevő szoftverekkel, behatolásokkal szemben védelmet nyújtó tűzfallal, vírusírtó
szoftverrel vannak ellátva.
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az
illetékes felügyeleti hatóságnak (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím:
1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következők bármelyike teljesül:
– az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,
és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmiincidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, mint például a titkosítás
alkalmazása, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított
személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,
– az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,
– a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonló tájékoztatását.

Adatkezeléssel összefüggő jogok ismertetése:
A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést az alábbiak szerint:
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez
nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel jár.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adat helyesbítését kérni.
Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem
nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek
mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adat törését kérni az alábbiak szerint:
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését
kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében
vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a
közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása
esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további
megőrzése jogszerűnek tekinthető:
a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy
c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.
A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében
vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,
hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni.
Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az
adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló
profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során
kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen
és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és
a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon
alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre
közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok
hordozhatóságára az alábbiak szerint:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött
szerződés teljesítése
b) és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha
ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az
adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy
az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak
kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni,
mint annak megadását.
Az érintett halálát követő öt éven belül jogszabályban meghatározott, az elhaltat életében
megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy
teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal
meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.
Ha az érintett nyilatkozatot nem tett, a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is
jogosult egyes, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni.

Jogorvoslat
Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre
vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett
jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363
Budapest, Pf.: 9, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu) eljárását kezdeményezheti.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely
kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Amennyiben Kámon-Hús Kft. Facebook oldalával kapcsolatban tapasztalja, hogy
megsértették az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesítették
valamely kérelmét, személyes adatait a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand
Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) kezeli. Emiatt az ügyben eljárni az ír adatvédelmi hatóság
jogosult, így panaszával az ír Data Protection Commission –hoz (21 Fitzwilliam Square, South
Dublin 2, D02 RD28, Ireland) forduljon.